slide-1
slide-1
slide-1
slide-1

我賜給你們一條新命令,乃是叫你們彼此相愛;我怎樣愛你們,你們也要怎樣相愛。《約翰福音 13章34節》

latest-news

最新消息

學校復課最新安排

2022年4月25日(一) P.4-P.6 恢復面授課

                                              P.1-P.3 在家進行網課

2022年5月3日(二) 全校恢復面授課

詳情請看第216號通告-學校特別假期後之新安排(一)

及下載(四月份)量度體溫及快速抗原測試記錄表